Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

retaining wall /ri'teiniη'wɔ:l/  

  • Danh từ
    tường chắn