Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

employment agency /im'plɔimənt,eidʒənsi/  

  • cơ quan tìm và giới thiệu việc làm