Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

enlistment /in'listmənt/  

  • Danh từ
    sự tuyển quân
    sự tòng quân
    đợt tuyển quân