Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

  • Danh từ
    thiên hướng
    nghề nghiệp

    * Các từ tương tự:
    calling card, calling frequency, calling rate