Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

calling card /'kɔliŋkɑ:d/  

  • (từ Mỹ) như visiting card