Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

visiting card /'vizitiŋkɑ:[r]d/  

  • Danh từ
    (Mỹ calling card)
    danh thiếp