Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

occupation /,ɒkju'pei∫n/  

 • Danh từ
  sự chiếm, sự ở (một ngôi nhà…)
  the occupation of a house by a family
  sự ở một ngôi nhà bởi một gia đình
  sự chiếm đóng
  an army of occupation
  đội quân chiếm đóng
  sự chiếm giữ (xưởng máy để biểu tình phản đối…)
  thời hạn ở; thời hạn chiếm đóng
  nghề nghiệp; công việc; việc làm
  what is your occupation?
  anh làm nghề gì?
  his favourite occupation is reading
  việc mà nó thích nhất là đọc sách

  * Các từ tương tự:
  occupational, occupational disease, occupational hazard, Occupational licensing, occupational therapist, occupational therapy, Occupational wages differentials, Occupational wages structure