Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

 • Danh từ
  tầng, lớp
  xếp thành tầng
  dãy ghế (trong rạp hát…)
  a box in the first tier
  một lô ở tầng một

  * Các từ tương tự:
  tierce, tierced, tiercel, tiercet, tiered, -tiered