Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

 • Tính từ
  được xếp thành dãy
  tiered seating
  ghế ngồi xếp thành dãy

  * Các từ tương tự:
  -tiered