Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

  • có bao nhiêu tầng (lớp) đấy
    chiếc bánh ba tầng

    * Các từ tương tự:
    tiered