Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

  • Danh từ
    đoạn thơ ba câu
    (âm nhạc) bộ ba