Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

 • Danh từ
  thế kiếm thứ ba (mũi kiếm ngang con mắt)
  (đánh bài) bộ ba con liên tiếp
  thùng (đựng rượu, khoảng 200 lít)
  (âm nhạc) quãng ba; âm ba

  * Các từ tương tự:
  tierced, tiercel, tiercet