Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

  • Ngoại động từ
    (quân sự) đặt (súng)

    * Các từ tương tự:
    emplacement