Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

emplacement /im'pleismənt/  

  • Danh từ
    bệ pháo; ụ súng