Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

distribution /,distri'bju:∫n/  

 • Danh từ
  sự phân phối, sự phân phát
  the distribution of prizes
  sự phân phát giải thưởng
  sự phân bố
  pines have a wide distribution
  cây thông có diện phân bố rộng

  * Các từ tương tự:
  Distribution (stats), Distribution function, Distribution, theories of, Distributional equity, Distributional wage