Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

 • Danh từ
  vị trí, địa điểm
  a suitable location for new houses
  một địa điểm thích hợp cho những ngôi nhà mới
  sự tìm vị trí, sự định vị
  có trách nhiệm tìm vị trí chiếc thuyền buồm đua bị lạc
  on location
  (điện ảnh)
  được quay ở hiện trường, được quay theo cảnh thật

  * Các từ tương tự:
  Location quotient, Location theory, Locational integration, Locational interdependence