Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

deployment /di'plɔimənt/  

  • Danh từ
    sự dàn quân, sự dàn thành thế trận
    sự triển khai