Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

consecration /,kɒnsi'krei∫n/  

 • Danh từ
  sự thánh hóa
  sự tôn phong
  the consecration of a bishop
  sự tôn phong một vị Giám mục
  sự hiến dâng