Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

coronation /,kɒrə'nei∫n/  /kɔ:rə'nei∫n/

  • Danh từ
    lễ đăng quang