Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

solemnization /,sɒləmnai'zei∫n/  /,sɒləmni'zei∫n/

  • Danh từ
    cử hành theo nghi thức