Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

ordination /,ɔ:di'nei∫n/  /,ɔ:dn'ei∫n/

  • Danh từ
    (tôn giáo)
    lễ thụ chức