Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

investiture /in'vertit∫ə[r]/  

  • Danh từ
    (cách viết khác investment)
    lễ thụ phong