Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

propagation /prɒpə'geit∫n/  

 • Danh từ
  tự nhân giống, sự truyền giống
  the propagation of plants from cuttings
  sự nhân giống cây bằng cành giâm
  sự truyền bá
  sự truyền (ánh sáng, nhiệt…)

  * Các từ tương tự:
  propagational