Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

eradiation /ireidi'eiʃn/  

  • Danh từ
    sự phát xạ, sự phát tia (sáng)