Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

eradicable /i'rædikəbl/  

  • Tính từ
    có thể nhổ rễ được
    có thể trừ tiệt được