Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

eradiate /i'reidieit/  

  • Nội động từ
    phát xạ, phát tia (sáng)