Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

duration /djʊ'rei∫n/  /dʊ'rei∫n/

 • Danh từ
  thời gian [tồn tại], thời gian [kéo dài]
  for the duration of the war
  trong thời gian chiến tranh kéo dài

  * Các từ tương tự:
  duration of pulse, Duration of unemployment