Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

Duration of unemployment   

  • (kinh tế)
    Thời gian thất nghiệp
    Khoảng thời gian trung bình mà một cá nhân trải qua khi đăng ký thất nghiệp