Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

spandrel /'spændrəl/  

  • Danh từ
    (kiến trúc) mắt cửa (ô tam giác giữa vòm và khung cửa)