Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

span-new /'spæn'nju:/  

  • Tính từ
    (tiếng địa phương) mới toanh