Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

spangle /'spæηgl/  

 • Danh từ
  trang kim
  Động từ
  trang sức bằng trang kim (hoặc bằng những vật nhỏ giống trang kim)
  một cái áo được trang sức bằng những vật bằng bạc nhỏ như đồng tiền

  * Các từ tương tự:
  spangles