Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

  • Danh từ
    số nhiều
    hoa kẽm, vân hoa trên mặt tôn tráng kẽm