Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

span roof /'spæn'ru:f/  

  • Danh từ
    nhà hai mái