Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

 • Tính từ
  spick and span
  (thường vị ngữ)
  gọn gàng sạch sẽ
  họ luôn luôn giữ nhà bếp gọn gàng sạch sẽ

  * Các từ tương tự:
  spick and span