Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

magnitude /'mægnitju:d/  /'mægnitu:d/

 • Danh từ
  tầm cỡ; tầm quan trọng
  I hadn't realized the magnitude of the problem
  tôi chưa thấy rõ tầm quan trọng của vấn đề
  độ sáng (của sao)
  a star of the second magnitude
  ngôi sao sáng độ hai