Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

dimension /di'men∫n/  

 • Danh từ
  khích thước; chiều
  căn phòng có kích thước bao nhiêu?
  ba chiều (dài, rộng, cao)
  (số nhiều) khổ, cỡ
  cỡ lớn
  tôi đã không nhận thực được tầm cỡ của vấn đề
  (nghĩa bóng) khía cạnh
  there is a dimension to the problem that we have not discussed
  có một khía cạnh của vấn đề mà chúng ta chưa thảo luận

  * Các từ tương tự:
  dimensionless, dimensionnally, -dimensional