Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

 • Danh từ
  khả năng xoay trở
  đạo luật mới cho địa chủ ít khả năng xoay trở về số tô mà chúng bắt tá điền phải trả
  sự giạt (máy bay, thuyền bè, do gió)
  make up leeway
  lấy lại thời gian đã mất, trở về vị trí cũ
  she's been off school for a monthso she has a lot of leeway to make up
  cô ta đã nghỉ học một tháng, nên phải cố gắng nhiều để bù vào thời gian đã mất