Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

purview /'pɜ:vju:/  

  • Danh từ
    tầm; phạm vi
    đó là những vấn đề nằm ngoài phạm vi thẩm tra của chúng tôi