Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

horizontal /hɒri'zɒntl/  /hɔ:ri'zɒntl/

 • Tính từ
  nằm ngang
  horizontal plane
  mặt phẳng nằm ngang
  Danh từ
  đường nằm ngang; thanh nằm ngang; mặt nằm ngang; tư thế nằm ngang

  * Các từ tương tự:
  horizontal bar, Horizontal equity, Horizontal intergration, horizontality, horizontally