Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

 • Tính từ
  nằm ngửa
  (nghĩa xấu)
  uể oải, nhu nhược

  * Các từ tương tự:
  supinely, supineness