Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

  • Tính từ
    (thường thngữ)
    [ở tư thế] nằm
    a recumbent figure
    một hình người nằm (trong bức tranh, bức điêu khắc…)