Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

decumbent /di'kʌmbənt/  

  • Tính từ
    nằm; nằm ép sát
    (thực vật học) bò lan mặt đất