Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

  • Tính từ
    (sinh học)
    áp ngoài; cạp vào