Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

  • Đại từ
    thán từ của lie

    * Các từ tương tự:
    lying in, lying-in-state