Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

  • Danh từ
    (luật học)
    sự bội thề
    lời nói láo bội thề