Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

mendacity /men'dæsəti/  

  • Danh từ
    sự sai sự thật, sự nói láo
    lời nói sai sự thật, lời nói láo