Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

  • Động từ
    (forwore /fɔ:'swɔ:[r]/; forsworn /fɔ:'swɔ:n/)
    hứa bỏ
    anh ta hứa bỏ thuốc lá
    (cách viết khác perjure oneself) bội thề