Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

mendacious /men'dei∫əs/  

 • Tính từ
  sai sự thật
  a mendacious report
  bản báo cáo sai sự thật, bản báo cáo láo

  * Các từ tương tự:
  mendaciously