Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

 • Tính từ
  trơ
  she lay there inert, I thought she must be dead
  cô ta nằm trơ ra đó, tôi nghĩ là cô ta có thể chết rồi
  inert gases
  (vật lý học) khí trơ
  (nghĩa xấu) trơ ì, trì trệ
  an inert management team
  một đội ngũ quản trị trì trệ

  * Các từ tương tự:
  inert gas, inertia, inertia reel, inertia seat-belt, inertia selling, inertial, inertly, inertness