Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

 • Tính từ
  vô tri vô giác
  a stone is an inanimate object
  cục đá là một vật vô tri vô giác
  inanimate conversation
  cuộc nói chuyện nhạt nhẽo

  * Các từ tương tự:
  inanimately, inanimateness